B&R Cleaning 

Schoonmaak voor bedrijven en particulieren  


ALGEMENE VOORWAARDEN BR Cleaning


 

Definities

 1. BR Cleaning: BR Cleaning, gevestigd te Gent onder KvK nr. 0715.897.810.
 2. Klant: degene met wie BR Cleaning een overeenkomst is aangegaan. De opdrachtgever
 3. Partijen: BR Cleaning en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
 5. Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen twee of meer partijen, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Hetzij schriftelijk of elektronisch.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BR Cleaning.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Waar in deze voorwaarden de term “schriftelijk” wordt genoemd, wordt daaronder tevens iedere elektronische wijze van berichtverzending, zoals via e-mail, internet en/of intranet, verstaan.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van BR Cleaning zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BR Cleaning zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt BR Cleaning slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 3. Bij aanvaarding van de offerte, worden ook de algemene voorwaarden aanvaardt. Deze zijn terug te vinden op onze website: www.brcleaning.be.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die BR Cleaning hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die BR Cleaning hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BR Cleaning te allen tijde wijzigen. 
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BR Cleaning vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BR Cleaning, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door BR Cleaning een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. BR Cleaning heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 7. Voorafgaand aan de ingang ervan zal BR Cleaning prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met BR Cleaning op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties binnen 1 maand na factuurdatum aan BR Cleaning betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BR Cleaning de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 3. BR Cleaning behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 
Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BR Cleaning gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BR Cleaning. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag BR Cleaning zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van BR Cleaning op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BR Cleaning, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BR Cleaning te betalen. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. BR Cleaning voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. BR Cleaning heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat BR Cleaning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat BR Cleaning tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan BR Cleaning.  
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert BR Cleaning de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BR Cleaning redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 


 

Aansprakelijkheid BR Cleaning

 1. BR Cleaning is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien BR Cleaning aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. BR Cleaning is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien BR Cleaning aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 


Opgesteld op 01 mei 2019.